דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות

תקנון מועדון כרטיס הזהב

 1. תקנון מועדון "כרטיס הזהב" של דברי שיר - תרבות יהודית

   1.1 מבוא - מועדון "כרטיס הזהב" של דברי שיר - תרבות יהודית (2005) בע"מ ("דברי שיר - תרבות יהודית") הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון אחת לחודש מארז של 3 ספרים מהוצאת "דברי שיר" הכי חדשים נכון לזמן יציאת החבילה עם שליח עד הבית, החבילה בשווי 250 ש"ח, הטבה מיוחדת של צבירה 7% מסה"כ הקנייה בכל רכישה (במקום 5% במועדון הלקוחות), זאת בנוסף לעדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות נוספות. הצטרפות למועדון מותנת ברכישת המסלול השנתי בעלות של 1,259 ש"ח.

 2. הגדרות

  2.1.  "האתר" הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: www.dshir.co.il.

  2.2.  "דמי החבר" הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

  2.3.  "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.

  2.4.   "חבר מועדון" הנו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

  2.5.  "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

  2.6.  "המועדון" הנו מועדון הקוראים של דברי שיר - תרבות יהודית.

  2.7.  "מנהל המועדון" הנו מנהל אתר האינטרנט.

 3. 2.8.  "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.

  2.9.  "תקופת החברות" הנה תקופה של שניים-עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.

  2.10. "התקנון" – הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

 4. הצטרפות למועדון

  3.1.  ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו"ב.
  1. מבוא           
   מועדון הקוראים של ד
   ברי שיר - תרבות יהודית (2005) בע"מ ("דברי שיר - תרבות יהודית") הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.
  2. הגדרות
  3. הצטרפות למועדון

3.2.  ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (באתר או בכל אחת מחנויות דברי שיר - תרבות יהודית) ותשלום דמי החבר באתר או בכל אחת מחנויות דברי שיר - תרבות יהודית. הצטרפות למועדון מותנית במסירת טלפון נייד וכתובת המייל של חבר המועדון.

3.3.  דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

3.4.  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

3.5.  חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

3.6.  החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד. בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר.

3.7. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לדברי שיר - תרבות יהודית אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מדברי שיר - תרבות יהודית, בכל אמצעי תקשורת שדברי שיר - תרבות יהודית תמצא לנכון, בקשר לדברי שיר - תרבות יהודית, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דברי שיר - תרבות יהודית, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

3.8.  לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים דברי שיר - תרבות יהודית, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה, יודיע על כך לדברי שיר - תרבות יהודית בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

         3.9.  חבר המועדון אחראי לדאוג לעצמו לגישה לאינטרנט על מנת ליהנות משירותי המועדון והטבותיו.

  4. הטבות לחברי המועדון

 1. 4.1.  במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: "ההטבות"): 
  (א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שמנהל המועדון בשיתוף עם ד
  ברי שיר - תרבות יהודית ימצאו לנכון, בקשר לספרים חדשים שייבחרו ע"י דברי שיר - תרבות יהודית, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו בחנויות דברי שיר - תרבות יהודית מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות דברי שיר - תרבות יהודית שתחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של דברי שיר - תרבות יהודית והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.

  4.2.  מימוש הטבה כלשהי בחנויות דברי שיר - תרבות יהודית יעשה כנגד הצגת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או דברי שיר - תרבות יהודית) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה נמצא במלאי של אותה חנות דברי שיר - תרבות יהודית בה יבקש חבר מועדון לממש את ההטבה; וכן (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.

  4.3.  יובהר כי כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן, תווי שי דברי שיר - תרבות יהודית או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.

  4.4.  אם וככל שמנהל המועדון בשיתוף עם דברי שיר - תרבות יהודית יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון או באמצעות SMS/MMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, לפי שיקול דעת מנהל המועדון ו/או דברי שיר - תרבות יהודית. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברי המועדון) בחנויות דברי שיר - תרבות יהודית. עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת/קבלת הודעותSMS/MMS לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.

  4.5.  ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.

  4.6.  מנהל המועדון ודברי שיר - תרבות יהודית שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

  4.7.  דברי שיר - תרבות יהודית שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: (א) תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם; (ב) לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר ששולמו למועדון; (ג) לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

  5. סיום וביטול חברות

  5.1.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום - בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול וכל עוד לא קיבל את הטבות המועדון.

  5.2.  מנהל המועדון ו/או דברי שיר - תרבות יהודית רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

  5.3.  במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

  6. קניין רוחני.

  6.1.  דברי שיר - תרבות יהודית הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת דברי שיר - תרבות יהודית בכתב ומראש.

  6.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של דברי שיר - תרבות יהודית, אלא אם דברי שיר - תרבות יהודית התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

  7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר.

  7.1.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון ("פרטי חבר המועדון"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של דברי שיר - תרבות יהודית.

  7.2.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת דברי שיר - תרבות יהודית, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של דברי שיר - תרבות יהודית או מי מטעמה. דברי שיר - תרבות יהודית לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין דברי שיר - תרבות יהודית; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - דברי שיר - תרבות יהודית תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, דברי שיר - תרבות יהודית תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדברי שיר - תרבות יהודית ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם דברי שיר - תרבות יהודית ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי דברי שיר - תרבות יהודית בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

  7.3  שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של דברי שיר - תרבות יהודית וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. דברי שיר - תרבות יהודית לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  7.4.  חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7.5.  חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות דברי שיר - תרבות יהודית; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או דברי שיר - תרבות יהודית יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, ודברי שיר - תרבות יהודית תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

  8. אחריות.

  8.1.  המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

  8.2.  דברי שיר - תרבות יהודית אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

  8.3.  דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא דברי שיר - תרבות יהודית רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

  8.4.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. דברי שיר - תרבות יהודית ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את דברי שיר - תרבות יהודית ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד דברי שיר - תרבות יהודית ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

  9. דרכי מסירת הודעות.

  9.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי דברי שיר - תרבות יהודית ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי דברי שיר - תרבות יהודית ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של דברי שיר - תרבות יהודית ו/או בתקנון זה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

  9.2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לדברי שיר - תרבות יהודית ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  info@dshir.co.il או  בטלפון: 077-322-0338
  שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 08:30-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

   

  10. כללי.

  10.1. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

  10.2. דברי שיר - תרבות יהודית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בדברי שיר - תרבות יהודית או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דברי שיר - תרבות יהודית תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.

  10.3. דברי שיר - תרבות יהודית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 

  10.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

  10.5. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

  10.6. כל התנהגות של דברי שיר - תרבות יהודית ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

  10.7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  10.8. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  info@dshir.co.il או  בטלפון: 077-322-0338
  שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 08:30-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).


   

  אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך קריאה נעימה והנאה מרובה

 


תקנון תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון

 

 1. תכנית צבירת נקודות

תקנון זה נועד להסדיר את כללי "תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון" המוגדרת כדלקמן:

  1. כל חבר מועדון שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות כאמור להלן, יצבור נקודות בערך של 7% מסכום הרכישה שביצע.
  2. חבר המועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לו בסניפי החברה ובאתר האינטרנט של החברה בלבד, החל מהרכישה הבאה שלו ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
  3.  לא ניתן לממש נקודות בירידי דברי שיר - תרבות יהודית של החברה.
  4. לא ניתן לצבור נקודות או לממשן ברכישת ספרים שחלה עליהם הגנה מכוח החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013 (להלן: "חוק הספרים").
  5. צבירת נקודות ומימושן פירושה הסכמה לתנאי התכנית כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
  6. עורכת תכנית הנקודות הינה חברת דברי שיר - תרבות יהודית (2005) בע"מ (ח.פ. 514219153) (להלן: "החברה" או "דברי שיר - תרבות יהודית").

 

 1. תנאי תכנית צבירת נקודות ומימושן
  1. "התכנית" - רשאי לצבור נקודות ולממשן כל חבר מועדון דברי שיר - תרבות יהודית שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות. הנקודות יהוו עד 50% מסה"כ עלות הרכישה. חבר מועדון שרכש מוצרים כאמור, יצבור 7% מערך הרכישה בנקודות.
  2. "חבר מועדון"- מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, ו/או מי שבחר לחדש/להאריך את חברותו ו/או להצטרף למועדון במועד זה.
  3. "מועד הרכישה"- מועד כלשהו בו חבר המועדון הגיע לאחת מנקודות הרכישה ורכש מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות כאמור בתנאי התכנית המפורטים בתקנון זה.
  4. "מוצרים המזכים בנקודות" – כלל המוצרים המוצעים למכירה בנקודות הרכישה, למעט:
 1. כרטיסי מתנה דברי שיר - תרבות יהודית.
  1. פריט הצטרפות למועדון/ חידוש חברות במועדון לשנה.
  2. מוצרים ששולמו באמצעי תשלום שונים, כגון: כרטיסי מתנה תווי קנייה או שוברי קנייה.

4. "נקודות הרכישה" – סניפי דברי שיר - תרבות יהודית בכל רחבי הארץ, אתר האינטרנט של דברי שיר - תרבות יהודית וירידים שמקיימת החברה מעת לעת.

 1. מובהר כי מוצר המזכה בנקודות שנרכש חלקו בכסף וחלקו באמצעי תשלום אחר (כרטיס מתנה שאינו של "דברי שיר - תרבות יהודית" ו/או תו קניה ו/או אמצעי תשלום אחר כאמור לעיל), יזכה את חבר המועדון בנקודות רק עבור החלק שנרכש בכסף (ולא עבור החלק שנרכש באמצעי תשלום אחר).
 2. מובהר כי דברי שיר - תרבות יהודית תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים לרשימה זו, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. להסרת ספקות, חבר מועדון שרכש מוצר במבצע, יצבור נקודות בהתאם לסכום הכסף ששולם על-ידו בפועל (לאחר הנחות).
 4. חבר מועדון שנצברו לזכותו נקודות, יהא רשאי לממשן החל מהרכישה הבאה שלו באחת מחנויות דברי שיר - תרבות יהודית או באתר החברה בלבד.
 5. מובהר, כי חבר מועדון שחברותו במועדון פגה או הסתיימה מכל סיבה שהיא, ולא חידש או האריך אותה, לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכותו, אלא אם חידש את חברותו במועדון ובמועד מימוש הנקודות חברותו במועדון בתוקף.
 6. תוקפן של הנקודות שנצברו יפוג בחלוף חצי שנה ממועד סיום החברות במועדון. מימוש נקודות אלה יתאפשר ככל שהלקוח יחדש את חברותו במועדון. לקוח שלא חידש את חברותו במועדון בתוך חצי שנה ממועד סיום החברות האחרון, הנקודות שנצברו לזכותו בעבר יימחקו והוא לא יוכל להשתמש בהן.
 7. רכישה המשולמת באמצעות תווי קנייה ו/או כרטיסי מתנה.
 8. צבירת הנקודות ומימושן הינה אישית לכל חבר מועדון. חבר מועדון לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכות חבר מועדון אחר.
 9. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות בתכנית הצבירה של חבר מועדון אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות בתכנית, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

5. תנאי החלפה והחזרה

 1. החלפה והחזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

  1. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו בנקודות במוצר אחר שניתן לרכישה בנקודות, בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.
  2. לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי במקרה של מוצר שנרכש בנקודות.
  3. בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.
  1. החלפה והחזרה של מוצרים המזכים בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שרכישתם זיכתה את חבר המועדון בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

  1. ניתן להחליף/להחזיר מוצרים שזיכו את חבר המועדון בנקודות בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.
  2. חבר מועדון שהחזיר או החליף מוצר שרכישתו זיכתה בנקודות, נקודות אלו ייגרעו מסך הנקודות של חבר המועדון המחזיר את המוצר, בין אם הוא רכש את המוצר המזכה ובין אם לאו.
  3. ככל שבעת החלפת מוצר או שימוש בשובר זיכוי, יבחר חבר המועדון במוצר המזכה בנקודות, ייצברו לזכותו נקודות אלו, כבכל רכישה.
 1. שונות
  1. פרטי תכנית הנקודות יפורסמו במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה.
  2. מידע בנוגע למספר הנקודות לו זכאי חבר המועדון עבור כל רכישה וכן מספר הנקודות הכולל שנצבר לו, יירשם בחשבונית שתימסר לחבר המועדון במועד הרכישה.
  3. צבירת הנקודות כפופה לתיקוני טעויות ו/או שינויים ו/או עדכונים של דברי שיר - תרבות יהודית.
  4. מובהר בזאת, כי הטבה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי דברי שיר - תרבות יהודית אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להטבה. דברי שיר - תרבות יהודית אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה.
  5. בוטלה ההטבה על-פי האמור בתקנון זה, לא תהא לדברי שיר - תרבות יהודית כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לחבר מועדון או לאחר, ולחבר מועדון לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לחבר מועדון.
  6. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע לתכנית הנקודות, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם תכנית הנקודות שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
  7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם תכנית הנקודות, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  8. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת תכנית הנקודות. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף בתכנית הנקודות. אם מידע שנמסר במסגרת התכנית יגיע לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי החברה.
  9. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
  10. החברה רשאית בכל שלב לבטל את תכנית הנקודות ו/או לשנות את תנאיה, בכל סניפיה או בחלק מהם מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים בתכנית הנקודות ו/או המבקשים להשתתף בתכנית כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.
  11. ככל שהחברה תחליט על הפסקת התכנית, חברי המועדון יעודכנו על כך באמצעי שתבחר החברה לנכון ותאפשר להם לממש את הנקודות שנצברו להם במהלך התקופה שתיקבע. לאחר תום תקופה זו, ייגנזו הנקודות שעמדו לזכות חבר המועדון והוא לא יוכל לעשות בהן כל שימוש.
  12. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

lock
קנייה מאובטחת
truck
משלוחים חינם
בקנייה ב149 ₪ ומעלה
Acall
שירות לקוחות
מעולה וזמין תמיד לשירותכם
tag
עד 12 תשלומים
בדברי שיר אוהבים תרבות יהודית
אנחנו אוהבים ספרים. ספרי קודש עתיקים המהווים בסיס לכל ארון ספרים יהודי, וספרי קודש של רבני דורנו. ספרי ילדים עם מסרים חינוכיים, וספרי נוער המדברים בשפתם ו'תופסים' אותם במקום בו הם נמצאים. אנחנו אוהבים סיפורי צדיקים וספרי קומיקס, ספרות 'כבדה' ומקצועית וספרות קלילה הנוגעת במקומות הטובים של החיים. אנחנו מתרגשים בכל פעם שאנחנו מריחים ספר חדש. אנחנו באמת אוהבים ספרים.
סל הקניות שלי
משלוח
הנחה
סה"כ
צפה בסל הקניות המשך לקופה

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר